Miljö & kvalitet

Sverige är en föregångare i globala miljöfrågor och denna inställning arbetar vi efter på våra anläggningar oavsett världsdel.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och godkända enligt kvalitetsmärkningen ISO 9001

 

Vårt miljöarbete är gränslöst


Vi återvinner de kemikalier vi använder och vi sorterar vårt avfall. I produktionen använder vi till största del återvunnen plast (ur kvalitetshänseende kräver dock vissa produkter ny plast).

RoHS-direktivet

Alla våra produkter är godkända enligt RoHS-direktivet (2011/65/EU). Kemikalieinspektionens förklaring av RoHS:

"Det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning.

RoHS står för engelskans Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7). 

De ämnen som regleras i RoHS-direktivet är:

-kvicksilver

-kadmium

-bly

-sexvärt krom

-flamskyddsmedlen PBB och PBDE

-mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP.

Gränsvärdena för vad som är tillåtet för vart och ett av de begränsade ämnena är 0,1 viktprocent i homogent material, förutom kadmium som har ett lägre gränsvärde; 0,01 viktprocent i homogent material.

Gränsvärdena för DEHP, BBP, DBP och DIBP gäller för varje enskild produkt som släppts ut på marknaden från och med den 22 juli 2019."